Dokumentacja medyczna

Dostęp do dokumentacji medycznej i odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu
zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych Delavi Sp. z o.o. udostępnia dokumentację
medyczną w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dostęp do dokumentacji medycznej:

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
dokumentacja medyczna udostępniania jest:

 1. pacjentowi (za okazaniem dowodu tożsamości)
 2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta
  • rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem jego dowodu osobistego,
  • opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
 3. osobie upoważnionej przez pacjenta,
  • za okazaniem upoważnienia do udostępniania dokumentacji medycznej,
  • po zweryfikowaniu, czy upoważnienie znajduje się w dokumentacji medycznej pacjenta.
 4. po śmierci pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia,
 5. instytucjom i podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie.

Formy udostępniania:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
 • na informatycznym nośniku danych (cyfrowy zapis badania diagnostycznego),
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

Aby uzyskać dokumentację medyczną należy złożyć pisemny wniosek:
Wzór stosownego wniosku jest dostępny w Rejestracji oraz na stronie internetowej (Pobierz
wniosek
).

Termin realizacji wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż do 14 dni roboczych.
Odbiór Dokumentów w Rejestracji za potwierdzeniem tożsamości dowodem osobistym.

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej:

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
za udostępnienie dokumentacji medycznej moża pobierać opłatę. Opłaty za udostępnienie
dokumentacji medycznej nie mogą przekroczyć wysokości kwot określonych w art. 28 ust. 4 ustawy
o prawach pacjenta.  Podstawą wyliczenia kwoty opłaty jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia
w poprzednim kwartale, publikowana co 3 miesiące przez prezesa GUS (nowe stawki obowiązują
od następnego miesiąca po publikacji).

Maksymalna wysokość opłat za:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia;
 • jedną stronę kopii – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia;
 • kopię na elektronicznym nośniku danych (jeżeli dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej) – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia.

Opłaty nie pobiera się̨ w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach
  medycznych oraz w przypadkach udostępniania dokumentacji medycznej Agencji Oceny
  Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Po sporządzeniu kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentacji medycznej, wydawane są one
wnioskodawcy za pokwitowaniem.

Odmowa wydania dokumentacji medycznej, w przypadkach, w których udostępnienie nie jest
możliwe, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

Cennik udostępniania dokumentacji medycznej*:

 • jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,45 zł
 • jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 12,96 zł
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,59 zł

*Powyższe stawki wyliczone zostały na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale
2022 r.