Dokumentacja medyczna

Dostęp do dokumentacji medycznej i odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych Delavi Sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 26. ust. 1 w/w ustawy Delavi Sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Formy udostępniania:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • na informatycznym nośniku danych.

Aby uzyskać dokumentację medyczną należy złożyć pisemny wniosek:

Wzór stosownego wniosku jest dostępny w Rejestracji oraz na stronie internetowej (Pobierz wniosek). Termin realizacji wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7 dni od daty złożenia wniosku. Odbiór Dokumentów w Rejestracji za potwierdzeniem tożsamości dowodem osobistym.

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej:

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), pobiera się opłatę*:

  • jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 9,73 zł
  • jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,34 zł
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 1,94 zł

Opłaty nie pobiera się̨ w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

  • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,
  • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

* Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.)