Polityka cookies

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich ochrony w ramach serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym https://www.delavi.pl.
Ponadto, chcemy wskazać, dlaczego zbieramy te dane, jak je przetwarzamy i w jaki sposób możesz wpłynąć na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych.
Zawartość stron Serwisu stanowi własność Delavi Sp. z o.o. i jest prawnie chroniona.

Co obejmuje niniejsza Polityka cookies i kiedy ma zastosowanie?

Niniejsza Polityka cookies obowiązuje każdorazowo, gdy korzystasz ze strony internetowej https://www.delavi.pl. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką cookies, nie korzystaj z tej strony www.

Definicje i skróty

Administrator – spółka Delavi Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Sienkiewicza 34, 30-033 Kraków (dalej jako:,, DELAVI”).

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka cookies.

Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.delavi.pl.
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu opisanych w Polityce.

Ciasteczka / Cookies – to niewielki fragment danych przechowywany na komputerze/urządzeniach Użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas przeglądania strony internetowej.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
 2. Administrator wskazuje, że w celu korzystania z Serwisu internetowego Użytkownik powinien posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 3. Serwis może zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją własną politykę prywatności. Odwiedzając te strony, Użytkownik podlega tym politykom.
  Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresu IP Użytkownika, który może okazać się pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu samego Serwisu.

Ochrona danych osobowych Użytkownika

 1. W DELAVI zwraca się szczególną uwagę na kwestie zapewnienia bezpieczeństwa i zadbania o to, aby dane osobowe były należycie chronione, w tym w sposób odpowiadający przepisom obowiązującego prawa.
 2. Administrator stosuje środki technologiczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Stosowane będą m.in. certyfikaty SSL (Secure Socket Layer).
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest DELAVI. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można skontaktować pod adresem iod@delavi.pl.
 4. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w DELAVI pełni Pan Paweł Tyrka.
 5. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • w celu korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym formularza kontaktowego, rejestracji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na ochronie jego praw;
  • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej.
  • prawidłowego świadczenia usług przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji;
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika Serwisu, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić strony;
  • przygotowywania statystyk pomagających Administratorowi poznanie preferencji i zachowań Użytkowników Serwisu. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.
 6. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 7. Administrator zapewnia także możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
 8. Administrator informuje, że w ramach przetwarzania danych osobowych i przysługujących praw wynikających z przepisów Rozporządzenia, Użytkownik może żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe) lub uzupełnienia, jak również ograniczenia ich przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Informujemy także, że przysługuje Użytkownikowi prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów prawa ochrony danych osobowych.
 9. W związku z realizacją usług Serwisu, Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe czy kurierzy (np. w związku z realizacją żądania wydania kopii dokumentacji medycznej), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 11. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. 
 12. Pełne informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora dostępne są pod adresem: https://www.delavi.pl w ramach poszczególnych klauzul obowiązku informacyjnego.

Okres przetwarzania Danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Marking

 1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
  • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
  • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
  • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe – za uprzednio wyrażoną zgodą Użytkownika).

Wtyczki mediów społecznościowych

 1. Na stronie Serwisu wykorzystywane są wtyczki mediów społecznościowych z sieci Facebook, Instagram ramach art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (jako podstawowym celu reklamowo-promocyjnym administratora), aby umożliwić użytkownikowi udostępnianie treści oraz dostęp do kanałów prowadzonych przez Administratora.
 2. Wtyczki oznaczone są logiem każdego z wymienionych powyżej kont portali społecznościowych. Każdy z Serwisów posiada odrębną politykę prywatności, z której treścią zapoznać można się wchodząc na poszczególną stronę za pomocą wtyczki. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio do portalu społecznościowego z przeglądarki i integrowana ze stroną. Te informacje (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika na serwer danego Serwisu społecznościowego, gdzie kolejno są one przechowywane.
 3. Cel i zakres gromadzenia danych oraz informacje o dalszym ich przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez portale społecznościowe, a także związane z tym prawa oraz opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć na każdym z wymienionych portali. Jeśli nie chcesz, aby portal społecznościowy przypisywał zebrane informacje o wizycie w naszym Serwisie bezpośrednio do Twojego profilu, należy uprzednio wylogować się z konta na danym portalu społecznościowym przed odwiedzeniem witryny.
 4. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
  Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
  Instagram: https://help.instagram.com/811572406418223/?helpref=uf_share

Zarządzanie ustawieniami cookies

 1. Cookie to mały plik przechowywany na wykorzystywanym urządzeniu, następnie używany do celów statystycznych, poprawy funkcjonalności strony internetowej i innych funkcji. Administrator nie stosuje cookies do celu gromadzenia informacji stanowiących Dane osobowe o Użytkownikach. Niektóre z przetwarzanych informacji mogą być jednak uznane za Dane osobowe o czym mowa poniżej.
 2. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
 3. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
 4. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami: Możesz zobaczyć informacje o poszczególnych przeglądarkach pod adresem:
 5. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
 6. Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. W takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników. W reklamach zamieszczanych na stronie Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
 7. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  • niezbędne: Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek;
  • preferencyjne: Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik;
  • statystyczne: Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
  • marketingowe: Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
  • nieklasyfikowane: Nieklasyfikowane pliki cookie, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.
 8. W ramach Serwisu Administrator może wykorzystywać także Google Analytics – popularną usługę analityczną dostarczaną przez Google. Google Analytics stosuje cookies do analizy ilość użytkowników odwiedzających stronę. Więcej informacji na temat korzystania z cookies można znaleźć w polityce prywatności Google – http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

W jaki celu używamy ciasteczek

Na tej stronie internetowej używamy ciasteczek w następujących celach:

Administrator 
danych osobowych
Nazwa ciasteczkaCele 
wykorzystywania ciasteczka
Okres retencji
cookiebot.comCookieConsent Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny1 rok
delavi.plt3DTen plik cookie jest częścią pakietu plików cookie służących do dostarczania i prezentacji treści. Pliki cookie utrzymują prawidłowy stan czcionek, suwaków blogów/zdjęć, motywów kolorystycznych i innych ustawień witryny.trwały 
delavi.pltADeTen plik cookie jest częścią pakietu plików cookie służących do dostarczania i prezentacji treści. Pliki cookie utrzymują prawidłowy stan czcionek, suwaków blogów/zdjęć, motywów kolorystycznych i innych ustawień witryny.trwały
delavi.pltADuTen plik cookie jest częścią pakietu plików cookie służących do dostarczania i prezentacji treści. Pliki cookie utrzymują prawidłowy stan czcionek, suwaków blogów/zdjęć, motywów kolorystycznych i innych ustawień witryny.trwały
delavi.pltAETen plik cookie jest częścią pakietu plików cookie służących do dostarczania i prezentacji treści. Pliki cookie utrzymują prawidłowy stan czcionek, suwaków blogów/zdjęć, motywów kolorystycznych i innych ustawień witryny.trwały
delavi.pltCTen plik cookie jest częścią pakietu plików cookie służących do dostarczania i prezentacji treści. Pliki cookie utrzymują prawidłowy stan czcionek, suwaków blogów/zdjęć, motywów kolorystycznych i innych ustawień witryny.trwały
delavi.pltMQTen plik cookie jest częścią pakietu plików cookie służących do dostarczania i prezentacji treści. Pliki cookie utrzymują prawidłowy stan czcionek, suwaków blogów/zdjęć, motywów kolorystycznych i innych ustawień witryny.trwały
delavi.pltnsAppTen plik cookie jest częścią pakietu plików cookie służących do dostarczania i prezentacji treści. Pliki cookie utrzymują prawidłowy stan czcionek, suwaków blogów/zdjęć, motywów kolorystycznych i innych ustawień witryny.trwały
delavi.pltPLTen plik cookie jest częścią pakietu plików cookie służących do dostarczania i prezentacji treści. Pliki cookie utrzymują prawidłowy stan czcionek, suwaków blogów/zdjęć, motywów kolorystycznych i innych ustawień witryny.trwały
delavi.pltTDeTen plik cookie jest częścią pakietu plików cookie służących do dostarczania i prezentacji treści. Pliki cookie utrzymują prawidłowy stan czcionek, suwaków blogów/zdjęć, motywów kolorystycznych i innych ustawień witryny.trwały
delavi.pltTDuTen plik cookie jest częścią pakietu plików cookie służących do dostarczania i prezentacji treści. Pliki cookie utrzymują prawidłowy stan czcionek, suwaków blogów/zdjęć, motywów kolorystycznych i innych ustawień witryny.trwały
delavi.pltTETen plik cookie jest częścią pakietu plików cookie służących do dostarczania i prezentacji treści. Pliki cookie utrzymują prawidłowy stan czcionek, suwaków blogów/zdjęć, motywów kolorystycznych i innych ustawień witryny.trwały
delavi.pltTfTen plik cookie jest częścią pakietu plików cookie służących do dostarczania i prezentacji treści. Pliki cookie utrzymują prawidłowy stan czcionek, suwaków blogów/zdjęć, motywów kolorystycznych i innych ustawień witryny.trwały
delavi.plpll_languageTen plik cookie służy do określenia preferowanego języka odwiedzającego i odpowiedniego ustawienia języka na stronie internetowej, jeśli to możliwe.1 rok
google.com_gaRejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny.399 dni
google.com_ga_#Wykorzystywane przez Google Analytics do zbierania danych o tym, ile razy użytkownik odwiedził witrynę oraz daty pierwszej i ostatniej wizyty.399 dni
google.com_gatUżywany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań1 dzień
google.com_gidRejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny.1 dzień
Meta Platforms, Inc_fbpUżywany przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców.3 miesiące

Bezpieczeństwo Danych osobowych

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Polityka Cookies nie obejmuje informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób nieokreślony w dokumencie Polityki Prywatności.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać jednak przysługujących Użytkownikowi praw.

Dane kontaktowe

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez formularz kontaktowy zawarte w Serwisie, za pośrednictwem telefonu lub pisząc na adres siedziby. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@delavi.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

POLITYKA COOKIES
Wersja 1 z dnia 14.12.2022